• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Третмански опции - Лист 8 Печати
Индекс на артикл
Третмански опции
Хируршки третман
Постоперативна зрачна терапија
Радиотерапија по направена поштедна операција на дојка
Адјувантна системска хемотерапија
Системска терапија
Неоадјувантна хемотерапија
Имунотерапија
Локално напреднат и метастатски рак
Лекување на локален рецидив
Следење
Сите страници

Имунотерапија

Познато е дека причината за настанување на малигниот тумор е ослабување на имуниот систем, кој во одреден момент не ја препознава малигната промена на клетката и дозволува таа да започне да се дели неконтролирано, автономно, надвор од контрола на имуниот систем.

На туморите дејствува клеточниот имунитот. Со активното поттикнување (давање на BSG- вакцина, неспецифично) или со пасивно давање на супстанции кои ги лачат Т –клетките (интерферон), можно е да се дејствува на малигното заболување.