• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Дијагностички постапки - Лист 6 Печати
Индекс на артикл
Дијагностички постапки
Мамографија
Ехотомографскиот преглед
Биопсија
Иглена Биопсија
Други прегледи
Сите страници

Цитолошки преглед на секрет од дојката

Спонтана секреција од дојката може да се регистрира кај 10% од сите жени како резултат на ендокрини промени, но може да се јави и кај бенигни интрадуктален папилом, или малигни интрадуктален карцином.

Затоа, при присутна секреција од брадавката на дојката, потребно е да се направи цитолошки преглед на секретот. Од добиениот секрет се прави размаска, која се бои по Papanikolau и се гледа присуство или отсуство на малигни клетки.

Дополнителни испитувања со цел да се утврди стадиумот на болеста

По дефинитивното поставување на дијагноза за карцином на дојката, потребни се и некои до¬полнителни рутински испитувања, кои ќе помогнат да се одреди проширеноста на болеста, односно ќе го одре¬дат нејзиниот стадиум. Ова е многу важно за избор на соодветна терапија.

Според тоа, кај ракот на дојката не е важна само раната дијагноза на примарниот тумор, туку и рана дијагноза на хематогените метастази, од што ќе зависи и понатамошната терапија.

За таа цел се прават следниве дополнителни рутински контроли:

Радиографски испитувања

Радиографско испитување на граден кош и на белите дробови

При ова испитување може да се откријат промени во белите дробови како: нодуларни паренхиматозни јазли (метастази), интерстициелна малигна инфилтрација на белите дробови, проширување на медијастинумот (поради метастатски зголемени лимфни јазли), излив во плеврата (белодробната обвивка). Можат да се забележат и метастази во коските на градниот кош.

Радиографско испитување на скелетот

Ракот на дојката најчесто метастазира во коските (70-80%). Во голем број случаи коскените метастази тешко можат да се докажат со обична рендгенска снимка, бидејќи се или многу мали (микрометастази) или интратрабекуларно сместени, па не се видливи на радиограмот. За да се прикажат коскените метастази на обична рендгенска снимка, потребно е повеќе од 50% од коскената структура да е деструирана.

Доколку ова испитување не покаже промени во скелетот, а пациентката има болки во коските, се препорачува сцинтиграфски преглед на коските, со цел да се постави рана дијагноза на коскените метастази.

Сцинтиграфски испитувања

Сцинтиграфијата е дијагностичка метода која се базира врз особините на некои радиоактивни изотопи да се акумулираат во клетките на одредени органи и ткива и истите можат да се регистрираат со помош на сцинтиграфска гама-камера.

Сцинтиграфски преглед (скен) на скелетот

Ракот на дојката многу често дава коскени метастази кои настануваат со расејување на карциномските клетки по крвен пат. Може да биде зафатена која било коска од телото, но најчесто промените се во ‘рбетот и на карлицата.

Со сцинтиграфскиот преглед на скелетот се откриваат овие промени во целиот скелет.

Овој преглед се изведува со претходно вбризгување на раствор со радиоактивен технициум, кој се аплицира во вена. По 90 минути од аплицирањето се прави сцин¬тиграфскиот преглед. Радиоак¬тивниот технициум се депонира во метастатските про¬мени во сите коски од скелетот и на тој начин се добива снимка на која се гледаат метастазите како темни зони.

Методата е безболна и не дава никакви несакани ефекти.

Многу е прецизна и со неа може да се откријат и најмали промени.

Затоа сцинтиграфскиот преглед на скелетот се користи за рана детекција на коскени метастази (окултни).

Сцинтиграфско испитување на црниот дроб

Сцинтиграфското испитување на црниот дроб се користи за откривање на метастазите од ракот на дојката. На скенограмот се гледа дистрибуцијата на радиоактивниот изотоп и доколку постојат метастази, тие се гледаат како т.н. „врели фокуси“.

Лимфосцинтиграфија

Метода која се користи за откривање на метастази во интрамамарните лимфни јазли.

Ехотомографски (ултразвучен) преглед на абдоменот

Ова е неинвазивна, безболна дијагностичка процедура. Се изведува со помош на специјален апарат со сонда кој користи звуци со висока фрекфенција. Преку сондата се регистрираат одбиените зрачни бранови и врз основа на разликата од упадниот сноп на ултразвучните зраци и одбиените зраци се добива слика за внатрешните органи и структури на телото. Таа слика се гледа на монитор. Сондата се поставува на површината на телото на абдоменот.

Со ултразвук може да се откријат присутни метастази во органите и ткивата во абдоменот. Оваа метода посебно е корисна за откривање на присутни метастази во црниот дроб.

Други дополнителни испитувања кои не се прават рутински

Компјутерска томoграфија (КТ) на абдомен

Компјутерската томографија (КТ) користи посебна опрема со рендген зраци за до¬бивање на слики од телото од различни агли. Податоците се анализираат и се обработуваат со помош на компјутер. Така се добиваат дигитални слики кои прикажуваат пресеци на телото низ органите и ткивата. На тој начин се овозможува тродимензионален детален приказ на надолжни и на напречни пресеци на сите ткива и органи.

КТ е најпрецизна дијагностичка метода.

Оваа метода помага за откривање на присутни метастази во абдоменот, посебно е корисна за процена на големината на лимфните јазли и за присуство на метастази во нив.

Магнетна резонанца (МРИ)

При прегледот со магнетна резонанца се користат силни магнетни полиња, со кои се добиваат неверојатно јасни и детални слики од внатрешните органи и ткива.

При МРИ не се изложува пациентот на дополнително озрачување, бидејќи се користат елек¬тромаг¬нетни бранови. Тоа е безболна процедура, без несакани ефекти.

Оваа дијагностичка процедура може да помогне во откривањето на присутни мета¬стази во лимфните јазли или коските.