• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Дијагностички постапки - Лист 5 Печати
Индекс на артикл
Дијагностички постапки
Мамографија
Ехотомографскиот преглед
Биопсија
Иглена Биопсија
Други прегледи
Сите страници

Минимално инвазивни дијагностички методи (иглена биопсија)

Аспирациона биопсија со тенка игла (Fine Needle Aspiration Cytology FNAC)

Долг низ на години, дијагнозата на карциномот на дојката се базирал на традиционална процедура која подразбирала поставување на дијагноза на смрзнати исечоци од суспектното ткиво на дојката, по што, доколку бил утврден малигнитет следела мастектомија.

Во поново време, предност им се дава на помалку инвазивните дијагностички процедури, каде посебно место завзема аспирационата биопсија со тенка игла. Кај овој вид на биопсија, дијагнозата се базира исклучиво на преглед на цитолошки материјал. Аспирационата биопсија со тенка игла е со високо дијагностичка точност, има значителна предност пред класичната хируршка биопсија, затоа што едноставно и брзо се изведува, поради што пациентите полесно ја прифаќаат.

Со аспирационата тенкоиглена биопсија се поставува брза дијагноза со што се штеди драгоцено време и се остава можност за психолошка припрема на пациентката, доколку е неопходен оперативен третман.

FNAC е минимално инвазивна метода, која се користи во рана дијагностика на палпабилни промени на дојката. Освен тоа, таа се користи и во дијагностика на палпабилни промени со различна локализација (лимфни јазли, израстоци на кожата, меките ткива и друго).

Со специјални тенки игли се зема материјал од суспектната промена. Техниката е едноставна, краткотрајна, речиси безболна, не е потребна анестезија или хоспитализација на болната, не е скапа и компликациите се занемарливи.

Може да се повторува повеќе пати и е погодна за мултипни лезии на дојката.

FNAC не служи само за издвојување на цистите во дојката од солидните тумори, туку игра важна улога и во дијагноза на малигнитетот на дојката. Аспирацијата на гној може брзо да укаже на разлика помеѓу апсцес на дојка и инфламаторен карцином, со истовремена можност за микробиолошко одредување на причинителот на воспалението, односно на апсцесот.

Оваа техника не се изведува само ако не постои палпабилна маса.

Комбинацијата на физикалниот преглед, мамографијата и FNAC обезбедува точност на дијагнозата која е скоро 100%.

Негативната FNCA, сама по себе, не ја исклучува можноста за постоење на карцином. Кога е палпабилната маса клинички и мамографски сомнителна, сензитивноста на FNAC се движи од 80-98%, а лажно негативната FNAC се јавува во 2-10%.

Специфичноста и прогностичката вредност на FNAC е приближно 100%, бидејќи лажно позитивните наоди се исклучително ретки.

Индикации за FNAC се:

  • дијагноза на прости цисти во дојката,
  • потврда на иноперабилни карциноми на дојка,
  • предоперативно дијагностицирање на секоја палпабилна промена во дојката,
  • предоперативна потврда на клинички суспектен карцином,
  • докажување на суспектни рецидиви или метастази,
  • добивање на цитолошки материјал од туморот за специјални анализи и изпитувања (имуноцитохемија, ДНК анализа, хормонско рецепторски статус, flow цитометрија, морфометриски анализи).

Не се познати контраиндикации за изведување на FNAC.

Евентуални компликации кои може да се јават се мали хематоми (крвни подливи) на местото на убодот.

Јадрена иглена биопсија (core-needle biopsy)

При оваа биопсија се користи подебела игла, која е на врвот многу остра и со која се зема дел од ткивото на дојката каде мамограмот покажал одредена абнормалност.

Оваа метода покажува одредени предности во однос на хируршката биопсија, а тоа се: полесно се поднесува, нема постбиопсички лузни и не бара примена на општа анестезија.

Јадрената иглена биоспија е значително потрауматизирачка метода во однос на аспирационата тенкоиглена биопсија и се спроведува во локална анестезија. Компликациите како што се болка, крварење и стварање на крвни подливи (хематоми) се многу почести отколку кај тенкоиглената биопсија.

Материјалот кој се добива при јадрената иглена биопсија е многу пообемен и овозможува да се применат сите техники на обработка како кај класичната хируршка биопсија. Со оваа метода може да се разграничи „in situ“ од инвазивните форми на карцином, што не е можно со FNAC.

Но, оваа метода не е погодна за дијагностицирање на малите лезии во дојката. Према податоците од литературата, со оваа метода може да се дијагностицираат само 36% од малигните тумори на дојката, чија големина е помала од 2 см. Дијагностичката точност на јадредната иглена биопсија се движи од 67-90%. Лажно негативните резултати варираат од 1.5 до 28%, но најчести се кај туморите помали од 2 см.

Лажно позитивен наод се јавува во приближно 0.5%.

Материјалот добиен од тенкоиглената и јадрената иглена биопсија се испраќа кај специјалист, патолог за поставување на точна патохистолошка дијагноза.