• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Дијагностички постапки - Лист 4 Печати
Индекс на артикл
Дијагностички постапки
Мамографија
Ехотомографскиот преглед
Биопсија
Иглена Биопсија
Други прегледи
Сите страници

Биопсија

Дефинитивна дијагноза за природата на туморот во дојката може да се постави врз база на патохистолошки преглед на ткивото, а со тоа се одредува и изборот на терапијата. За степенот на малигност на патолошкиот процес и неговата распространетост во ткивото на дојката, одговор дава биопсијата.

Биопсијата се прави во случај на постоење на палпабилен или мамографски докажан тумор во дојката.

Инвазивни дијагностички методи (хируршка биопсија)

Биопсија „ex tempore“

Тоа е брза и непосредна („ex-tempore“-во исто време) биопсија и дијагноза на сомнителната тврдина во дојката, која следи по недоволните наоди од претходните дијагностички постапки: иглена биопсија или при мамографски и ултразвучен позитивен наод.

„Ex temopore“ биопсијата се прави во општа анестезија, со микроскопска анализа на процеси од смрзнато ткиво, а целата постапка трае 10-15 минути. Доколку се работи за малигна лезија, се продолжува со натамошен хируршки третман.

Инцизиона биопсија која се препорачува кај пациентки со тумор од 4 см или повеќе. Најчесто се спроведува во случаите кога клинички постои сомневање дека се работи за т.н. инфламаторен карцином (порано нарекуван карциноматозен мастит). Инцизионата техника во ваквите случаи мора да биде внимателно изведена за да може да се добие и ткиво кое не е некротично, што ќе овозможи покасно да се направи хистолошка обработка на препаратот и одредување на хормонските рецептори.

Со ексцизиона биопсија се врши комплетно (во целост) отстранување на сомнителната тврдина во дојката. Таа се изведува во амбулантни услови со локална анестезија.

Доколку во околното ткиво на биопсираната промена микроскопски не се најдат елементи на тумор, тогаш може да се рече дека хирургот направил права лумпектомија т.е. поштедна операција на туморот на дојката. Целиот оперативно изваден материјал се испраќа кај патолог. Патологот мора овој тумефакт да го подели на два дела:

  • за патохистолошка анализа и
  • за анализа на хормонските рецептори, ензими, туморски маркери, за имунохистохемиски и имунофлуоресцентни методи.

Доколку патохистолошкиот наод покаже малигни клетки во биопсичниот материјал, дефинитивниот оперативен третман следи за 4 до 6 дена по направената ексцизиона биопсија, но не покасно. На овој начин, патологот има повеќе време за анализа на биопсичниот материјал, а од друга страна, и пациентката има доволно време да одлучи за видот на операцијата (радикална или поштедна).