• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Новости од областа на канцерот
Ерлотиниб – нова надеж за болните со неситноклеточен белодробен карцином

Ерлотиниб е индициран за третман на пациенти со локално напреднат или метастатски неситноклеточен карцином на белите дробови (NSCLC), после неуспех на барем еден претходен хемотераписки режим.

Начин на делување

Ерлотиниб е нова терапија со уникатен механизам на дејство. Ерлотиниб е првиот и единствен инхибитор на тирозин-киназа на HER1/EGFR, со докажано зголемено преживување кај пациенти со неситноклеточен карцином на бели дробови.

За да се разбере како делува ерлотиниб, потребно е да се разгледа сегашното знаење за размножувањето на канцерозните клетки. Нарушената регулацијата на сигналните патеки, управувани од рецепторите, ги нарушува нормалните клеточни процеси и со тоа доведува до зголемено размножување на клетките и инхибиција на програмираната клеточна смрт. При нарушен баланс меѓу клеточната делба и клеточната смрт, доаѓа до прекумерно размножување, кое води до карцином. На крајот, размножувањето на канцерозни клетки е донекаде управувано од меѓусебното делување на мембранските рецептори и факторите за раст, кои се наоѓаат низ телото.

HER1/EGFR е мембрански рецептор кај човекот, кој игра централна улога во регулирањето на клеточната делба и клеточната смрт. Всушност, HER1/EGFR е во голема мера одговорен за нормален клеточен раст. Овие нормални клеточни процеси може да станат туморогени при несоодветно функционирање на HER1/EGFR.

Нарушената регулација на HER1/EGFR го пореметува нормалниот клеточен раст и може да доведе до неоплазија и инхибиција на клеточната смрт. Истражувањата покажуваат дека инхибицијата на EGFR тирозин-киназниот домен може да го блокира размножувањето на канцерозни клетки управувани од EGFR.

Како маломолекуларен тирозин-киназен инхибитор на HER1/EGFR, ерлотиниб ја инхибира клеточната сигнализација. Со инхибиција на прекумерното размножување и овозможување на смрт на канцерозните клетки, ерлотиниб може да помогне за повторно воспоставување на нормална клеточна функција.

Клинички резултати

Ерлотиниб значително го продолжува вкупното преживување, намалувајќи го ризикот од смрт за 27 %. Ова продолжено преживување на пациентите се јавува независно од претходните третмани, општата состојба на пациентите, хистолошкиот тип на туморот, историјата на пушење, полот, возраста и расата на пациентите.

Покрај тоа, ерлотиниб значително го продолжува преживувањето до прогресија на болеста, наспроти плацебо, намалувајќи го ризикот од смрт или од прогресија на болеста за 39%.

Ерлотиниб покажува стапка на контрола на болеста од 44 %, наспроти 28 % кај плацебо, како и покачено средно преживување на пациентите за 42.5%, докажани параметри во регистрационата студија на лекот.

Пациентите кои примале ерлотиниб имале намалени симптоми, поради значително продолжениот временски период на контрола на симптомите (кашлица, диспнеа и болка). Ерлотиниб значително го подобрува квалитетот на живот на пациентите.

Одлична подносливост

Едно од најважните својства на лекот ерлотиниб е тоа што нема несакани ефекти кои се јавуваат при традиционалната хемотерапија, како што се миелосупресија, неутропенија или невропатија, кои се исцрпувачки за пациентите. Исип по кожата и дијареа се најчестите забележани несакани ефекти, предизвикани од лекот ерлотиниб.

Дозирање

Препорачана дневна доза е таблета од 150 мг, земена наутро, еден час пред јадење или два часа после јадење.

Ерлотиниб претставува единствена орална HER1/EGFR молекуларна терапија, која докажано го продолжува животниот век на пациентите со неситноклеточен белодробен карцином.

Галерија: