• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Болка
Комплементарни третмани за болка - Лист 9 Печати
Индекс на артикл
Комплементарни третмани за болка
Акупунктура
Акупресура
Биофидбек
Дистракција
Топло и Ладно
Создавање на слики
Медитација
Бихејвиорална терапија
Сите страници

Бихејвиорална терапија

Бихевиоралните терапевти се обидуваат да им помогнат на клиентите за да ги видат психичките проблеми како научено однесување, кое може да биде сменето без да се бараат скриени знаења или несвесни причини. Дисфункционалното однесување и размислување се третираат како неадаптивни мисли и акции кои клиентот ги научил. Овие минати научени искуства може да продуцираат проблеми, но систематските нови научени искуства може да помогнат тие да се неутрализираат.

Бихевиоралниот пристап во психотерапијата има свои корени во работата на Водсон, Павлов и Скинер, кои во 20-от век експериментирале во областа на кондиционираните принципи за промена на човечкото однесување.

Најзначајни карактеристики на бихевиоралната терапија се следниве:

Развивање добар однос меѓу терапевт и клиент, со цел да се зголеми довербата на клиентот за да може отворено да зборува со своите проблеми и да биде кооперативен.

Бихевиоралната терапија не е фокусирана кон формалната дијагноза на клиентот, туку кон промена на специфичните мисли, однесувања и емоционални реакции кои го довеле клиентот до таква етикета.

Бихевиоралниот терапевт се однесува слично на учител, асистент, со давање на третмани базирани врз учење, домашни работи и задачи, помагајќи му на клиентот да направи специфичен план за справување со проблемите.

Бихевиоралната теорија подразбира постојан мониторинг и евалуација на третманот како постојано приспособување кон било која процедура која не е ефективна. Бихевиоралниот третман кој се потпира врз класично кондицираните принципи се нарекува бихевиорална терапија, додека бихевиоралниот третман кој се фокусира врз промена на мислите и однесувањето се нарекува когнитивно-бихевиорална терапија.