• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Терапија по стадиуми - Лист 4 Печати
Индекс на артикл
Терапија по стадиуми
Стадиум II
Стадиум III
Стадиум IV
Рекурентен карцином
Сите страници

Стадиум IV на карцином на пенис

Не постои стандарден третман, кој е куративен за пациентите во стадиум IV на карциномот на пенис. Терапијата се спроведува како палијативна. Може да се спроведе палијативна хирургија или радиотерапија.

  • Палијативна хирургија се спроведува со цел да се контролира примарниот тумор на пенисот, како и за превенција на некрози, инфекции и крвавења, кои можат да се јават поради напредувањето на постојната лимфаденопатија.
  • Палијативната радиотерапија се спроведува на примарниот тумор, регионалната лимфаденопатија, како и при постоење на коскени метастази.

Третмански опции под клиничка евалуација:

  • Клиничките трајлови, кои користат примена на хемотерапија со палијативни методи за локална контрола на болеста, се погодни за овој стадиум на болеста.
  • Досегашните студии покажале ефикасност во примената на Vincristine, Cisplatin и Bleomycin. Комбинираното давање на Vincristin, Bleomycin и Methotrexate се покажало како ефикасна неоадјувантна и адјувантна терапија.