• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Терапија по стадиуми - Лист 5 PDF Печати
Четврток, 26 Јуни 2008 08:22
Индекс на артикл
Терапија по стадиуми
Стадиум II
Стадиум III
Стадиум IV
Рекурентен тумор
Сите страници

Рекурентен тумор на бубрегот

Стандардни тераписки модалитети:

  1. Интерлеукин-2
  2. Интерферон-алфа
    • Администрацијата на интерлеукин-2 изгледа дека има слична вкупна стапка на одговор со интерферон-алфа (само 5% од адекватно селектираните пациенти имаат подолготрајна комплетна ремисија). Комбинацијата на интерлеукин-2 и интерферон-алфа е проучувана, но не се покажала подобра од само високо дозиран интерлеукин-2. Оптималната доза на интерлеукин-2 е непозната. Високодозна терапија изгледа дека е асоцирана со повисока стапка на одговор, но со повеќе токсични ефекти. Поради генерално слабите резултати со медикаментозен третман, пациентите со метастатски ренален аденокарцином треба да се земат во обѕир за клинички студии, особено фаза I и фаза II, кои ги евалуираат новите хемотерапевтски агенси како што се: интерферони или интерлеукин-2, како и немиелоаблативна алогена stem-cell трансплантација.
  3. Екстерна радиотерапија (како палијативна метода)
  4. Монохемотерапија со Vinblastine