• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Болка
Типови на болка - Лист 2 Печати
Индекс на артикл
Типови на болка
Типови на болка према изворот на болката
Висцерална, неуропатска и фантомска болка
Сите страници

Типови на болка према изворот на болката

Искуството на болка може да се групира и според изворот на болка и поврзаните ноциоцептoри (неврони кои детектираат болка).

Постојат пет типа на болка, во зависност од тоа каде таа се чувствува во телото на болниот: кожна, соматска, висцерална, неуропатска и фантомска. Болката од сите пет типа може да биде акутна или хронична. Соматската, висцералната и неуропатската болка можат да бидат присутни истовремено кај пациентот или секоја посебно да се јави и во различнo времe. Повеќето пациенти имаат истовремено и соматска и висцерална болка. Само околу 5% од сите пациенти имаат неуропатска болка. Различните типови на болка даваат различен одговор на различните видови на терапија за болка. Соматската и висцералната болка се полесни за ублажување и нивно ставање под контрола, отколку неуропатската болка.

Кожна болка

Кожната болка е предизвикана од повреда на кожата или површинските ткива. Кожните ноциоцептори завршуваат непосредно под кожата, и поради големата густина на нервни влакна, даваат точно дефинирана, локализирана болка. Може да се јави како последица на инфилтрација на кожата од страна на туморот.

Соматска болка

Соматската болка потекнува од лигаментите, коските, крвни садови и нервите.

Соматската болка е детектирана од соматските ноциоцептори кои произведуваат карактеристична тапа болка, која трае доста подолго од кожната болка, на пример скршена коска. Соматската болка е предизвикана со активирањето на рецепторите за болка било во кожата (на површината на телото) или во длабоките ткива и органи (мускулноскелетни ткива). Кога болката ќе се јави во мускулноскелетните ткива, таа се нарекува длабока соматска болка. Вообичаени причини за соматската канцерска болка се: присутните коскени метастази (пример за длабока соматска болка) и постоперативна болка поради хируршка инцизија (пример за површинска болка). Соматската ноцицепторна болка е обично добро локализирана на местото на оштетувањето на тивото. По својот карактер длабоката соматска болка обично се опишува како досадна, може да биде тапа или како сврдел или остра, пробивна. Површинската соматска болка е обично поостра и може да биде во вид на горење (жарење) или прободи (боцкање).

Заклучок
  • Соматската болка е последица на инвазија на туморот во коските, зглобовите, мускулите и сврзното ткиво.
  • Поретко може да биде предизвикана од хируршки зафат, од хемотерапијата или од радиотерапијата.
  • Предизвикана е со надразнување на периферните ноцицептори.
  • Најчесто е континуирана, добро локализирана.
  • Се појачува при движење или при оптеретување.