• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Ординација
Што е мултипли миелом и колку често се јавува? Печати

Мултиплиот миелом (познат уште и како плазмоцитом) е прогресивна малигна хематолошка болест (болест на крвта). Тоа е малигна болест на плазма клетките. Плазма клетките се важен дел од имунолошкиот состем. Тие ствараат имуноглобулини (антитела) и помагаат во борбата на организмот против инфекциите и болестите.

Мултиплиот миелом се карактеризира со изразито зголемен број на абнормални плазма клетки во коскената срцевина (миеломски клетки) и со зголемено создавање на протеини, т.н. моноклонални имуноглобулини (IgG, IgA, IgD, или IgE) или Bence-Jones-ови протеини (слободни моноклонални κ и λ лесни ланци).

Вообичаената клиничка слика на мултипниот миелом се манифестира со: анемија, зголемена подложност на инфекции поради намаленото стварање на нормални имуноглобулини, промени во коските во смисол на нивна разретченост или уништување на коскената структура, кои можат да доведат до појава на скршеници на зафатените коски. Обично промените се наоѓаат истовремено во коските на карлицата, на прешлените, ребрата и коските на главата. Бидејќи зафаќа повеќе коски, миеломот се нарекува мултипли миелом.

Како последица на разградувањето на коските, може да доведе до зголемена концентрација на калциум во крвта (хиперкалциемија), која заедно со делувањето на ненормалите и нефункционални протеини, предизвикува оштетување на бубезите.

Инциденца на мултиплиот миелом

Мултиплиот миелом е втор најчест тип на крвна малигна болест, по туморот на лимфните јазли т.н. не-Хочкин лимфом.

Мултипниот миелом учествува со околу 1% од сите малигни заболувања и со 2% од сите случаи на смрт од рак. Честотата на мултипниот миелом е околу 3 - 4 нови случаи на 100.000 лица годишно.

Дијагнозата обично се поставува на возраст од 50 до 70 години, ретко се јавува под 40 годишна возраст.

Точната причина за настанувањето на мултиплиот миелот не е позната, но се знае дека инциденцата расте со возраста. Просечната возраст на пациентите за време на поставувањето на дијагнозата е околу 68 години. 99% од сите мултипли миеломи се дијагностицираат кај лицата над 40 години. Повеќе од 50% случаи на мултипли миелом се јавуваат кај лица со возраст над 71 година од живот.

Статистиките во последно време покажуват дека вкупната инциденца на миеломот расте и дека се почесто се јавува кај лица помлади од 55 години.

Болеста почесто се јавува кај мажите во однос на жените. Причините за тоа не се познати.

Американците од афричко потекло имаат највисока инциденца на миеломот, додека Азијатите имаат најниска инциденца. За илустрација, према најновите податоци, инциденцата во американците од афричко потекло е 9.5 случаи на 100 000 жители, додека кај белците таа е 4.1 на 100 000 жители. Се смета дека причината за зголемената инциденца е последица на генетските фактори и факторите од животната средина.