• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Следење по третман Печати

Карциномот на пенисот, како и впрочем и кај сите други карциноми кај човекот, бара доживотно следење (follow-up). За жал тој може да се јави и по неговото успешно излекување. Затоа, пациентите кои биле успешно излекувани од карциномот на пенисот, мора да прават редовни контроли во текот на целиот свој живот. Успешното следење на болните се остварува само со соработка од страна на пациентот. За таа цел, тој треба да се да биде доволно здравствено едуциран и запознат со неговата болест, со нејзиниот тек, со можноста за повторување на болеста и по нејзиното комплетно излекување, со тоа и за значењето на контролните прегледи во откривањето на раните рецидиви. Рецидивите може успешно да се лекуваат доколку се откријат на време.

Потребни се редовни контроли на секои три месеци, а тоа значи: детален физикален преглед кај уролог, биопсија на секоја суспектна промена или на зголемени лимфни јазли. Компјутеризирана томографија на малата карлица, како и рендгенфрагија на градниот кош се прават на секои 6 месеци.