• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Видови на тумори
Причини и фактори на ризик за рак на мочен меур (bladder cancer) - Начин на живеење PDF Печати
Среда, 11 Јуни 2008 05:28
Индекс на артикл
Причини и фактори на ризик за рак на мочен меур (bladder cancer)
Страна 2
Страна 3
Сите страници

Фактори на ризик поврзани со начинот на живеење и животните навики

Пушење

Пушењето е најголем и најважен фактор на ризик за настанувањето на карциномот на мочниот меур. Забележена е висока фрекфенција на карциноми на мочниот меур кај лица кои пушат повеќе од 25 цигари дневно. Врската меѓу пушењето и овој карцином не е јасна, но во димот на цигарите има мали количини на beta-naftilamin, додека во мочта на пушачите зголемена е концентрацијата на некои метаболити на триптофанот, за кој се знае дека е канцероген.

Пушачите имаат два пати поголем ризик да заболат од карцином на мочниот меур од непушачите.

Со престанок на пушењето се намалува и ризикот од настанување на ова малигно заболување.

Исхрана

Утврдено е дека карциномот на мочниот меур почесто се јавува кај лица кои во својата исхрана внесувале повеќе пржена храна, црвено месо, животински масти, а малку овошје и зеленчук.

Лица кои во својата исхрана вклучуваат повеќе овошје и зеленчук, а помалку масна храна и црвено месо, имаат помал ризик да заболат.

Фактори од работната средина во канцерогенезата (хемиски канцерогени)

Многу студии потврдиле дека работниците во хемиската индустрија имаат дури 30 пати поголем ризик да добијат карцином на мочниот меур. Најчеста хемиска материја која може да предизвика карцином на мочниот меур е анилинот и неговите продукти на распаѓање.

Во 1985 год. Rehn забележал дека работниците во индустријата за бои имаат поголем процент на карцином на мочниот меур од останатата популација и оттогаш се откриени 4 хемиски индустриски канцерогени материи: 4 amino-diphenyl, naphtylamin, benydin и 4-nitrodiphenyl.

Но, се смета дека ароматските амини може да се создадат и по природен пат во човечкиот организам и да предизвикаат карцином на мочниот меур. Така во човечката мочка е идентифициран 3 orto-aminofenol, кој го има во многу поголема концентрација кај болни со карцином на мочниот меур.

Денес се смета дека 2600 хемиски материи имаат канцерогено дејство. Меѓу нив и многу лекови и тоа: сахарин, цикламати, кофеин, фенецетин, триптофан (откриен во воздухот на индустриските центри и чадот на цигарите).

Се смета дека канцерогените материи достигнуваат во мочниот меур уриногено (со мочта) и хематогено (преку крвта). Овие тумори се јавуваат најчесто на вратот и тригонумот на мoчниот меур и се резултат на контактот на слузницата со мочта. Дека канцерогените материи достигнуваат и хематогено покажува фактот да овие тумори се најчести на тригонумот каде што и васкуларизацијата е најбогата. Туморите на мочниот меур најчесто се јавуваат кај вработените во индустријата за бои и лакови, катран, каучук, бензин, смола и гас. Поретко во текстилната и крзнарската индустрија и кај некои професии: молери, машински работници и други.

Канцерогените материи се смета дека се екскретираат преку мочта и директно дејствуваат на мукозата на уроепителот. Латентниот период од атакот до појавата на туморот се смета дека изнесува 18 години, а според некои автори и 40 години.

Животна средина

Утврдено е дека туморите на мочниот меур се почести кај градското одколку кај селското население. Објаснувањето се бара во честотата и интензитетот на контактите меѓу луѓето и канцерогените супстанции од околината (животната средина), а јасно е дека таквите контакти се поизразени во градските средини.